Dla klienta indywidualnego


Coaching biznesu – koncentruje się na rozwoju biznesu. Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających lub pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz menedżerów zatrudnionych w małych firmach.

Life coaching – skupia się na osiąganiu celów osobistych. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną pracować nad swoimi życiowymi planami, zadbać o siebie i swoje relacje, stać się niezależnymi finansowo, wzmocnić własną kreatywność, organizację i inne umiejętności.

Coaching kariery – ma na celu wspieranie osób poszukujących własnej ścieżki kariery, stojących u jej progu lub pragnących zmienić jej bieg. Praca rozpoczyna się od sesji wstępnej (1 – 1,5 godz.), która służy do uzgodnienia wszelkich spraw organizacyjnych (ilości sesji, terminów, zasad itd.), omówienia sposobu pracy, celu, a także potrzeb Klienta i Coacha istotnych dla komfortowej i efektywnej pracy. Po niej następują sesje coachingowe, trwające zazwyczaj od 1 do 1,5 godz.
Kilka słów o coachingu

 • Coaching jest narzędziem rozwoju przystosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta i służącym do realizacji jego celów.
 • Coach nie uczy ani nie udziela porad, lecz pobudza do myślenia, pomaga Klientowi uruchomić własny potencjał, odnaleźć potrzebne zasoby, przeanalizować dostępne możliwości i trzymać się obranego kierunku.
 • Coaching nie jest terapią ani poradnictwem.
 • W coachingu Klient sam jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje i realizację celów.
 • Praca coachingowa dokonuje się w atmosferze szacunku i akceptacji dla wartości Klienta.
 • Dzięki pracy coachingowej Klienci optymalizują swoje działania, podejmują bardziej przemyślane decyzje, pełniej korzystają ze swoich zasobów i umiejętności, świadomie dokonują zmian w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Coaching pomaga lepiej poznać samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, spojrzeć na określone sytuacje z różnych perspektyw, przekraczać bariery, odnaleźć równowagę między życiem zawodowym i osobistym, radzić sobie ze stresem.
Część Pierwsza: Definicja Coachingu
Sekcja 1: Definicje
 • Coaching: Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału
 • Profesjonalna relacja coachingowa: Profesjonalna relacja coachingowa ma miejsce, gdy coaching odbywa się na podstawie umowy lub kontraktu, który definiuje odpowiedzialności obu stron
 • Profesjonalny coach ICF: Profesjonalny coach ICF zgadza się stosować Kluczowe Kompetencje ICF oraz ślubuje postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.

W celu wyjaśnienia ról występujących w relacji coachingowej, często konieczne jest rozróżnienie pomiędzy klientem i sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy określana jest nazwą Klient. Jednak dla celów identyfikacji International Coach Federation definiuje te role następująco:
 • Klient: Klientem jest osoba, która jest coachowana
 • Sponsor: Sponsorem nazywana jest osoba lub organizacja, która płaci lub zapewnia dostarczenie usług coachingowych

W każdym przypadku kontrakt lub umowa na usługi coachingowe powinny jednoznacznie określać prawa, role i odpowiedzialności zarówno klienta, jak i sponsora, w przypadku jeśli nie są tą samą osobą.
Część Druga: Standardy Etycznego Postępowania ICF
Preambuła: Profesjonalny coach ICF dąży do postępowania w sposób, który pozytywnie reprezentuje profesję coachingową, szanuje odmienne podejścia do coachingu oraz respektuje mające zastosowanie kodeksy i regulacje prawne.
Sekcja 1: Zasady profesjonalnego postępowania
Jako coach:

1. Nie będę świadomie wygłaszać publicznie żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących oferowanych przeze mnie usług ani wygłaszać nieprawdziwych oświadczeń w żadnej pisemnej formie związanych z profesją coachingu, moją akredytacją lub ICF.
2. Będę precyzyjnie przedstawiać moje kwalifikacje coacha, wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.
3. Będę doceniać i szanować wysiłki i wkład innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam świadomość, iż złamanie tego standardu może być podstawą do zastosowania wobec mnie środków prawnych.
4. Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą pozostawać w konflikcie, kolidować lub negatywnie wpływać na mój coaching lub profesjonalną relację coachingową. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania, które należy podjąć, włącznie z rozważeniem, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.
5. Będę postępować zgodnie z kodeksem etycznym ICF we wszystkich działaniach związanych ze szkoleniami coachingowymi, mentoringiem coachingowym i superwizją coachingową.
6. Będę kompetentnie i uczciwie przeprowadzać i sprawozdawać badania, postępując z przyjętymi naukowymi standardami i stosownymi wytycznymi. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
7. Będę w odpowiedni sposób utrzymywać, przechowywać i usuwać zapisy prac wykonane w związku z praktyką coachingu w sposób, który uwzględnia poufność, bezpieczeństwo, prywatność i przestrzeganie wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.
8. Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd.) członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.

Sekcja 2: Konflikt interesów
Jako coach:

1. Będę się starać unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie ujawnię każdy taki konflikt. Zaproponuję wycofanie się kiedy taki konflikt wystąpi.
2. Ujawnię klientowi oraz jego sponsorowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogę zapłacić albo otrzymać za skierowanie klienta.
3. Będę świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie będzie to powodować pogorszenia relacji coachingu.
4. Nie będę świadomie przyjmował żadnych osobistych, zawodowych ani finansowych korzyści wynikających z relacji klient-coach innych niż formy wynagrodzenia określone w umowie lub kontrakcie.

Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie wobec klientów
Jako coach:

1. Nie będę świadomie wprowadzać w błąd ani wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń o tym, co klient lub sponsor uzyska podczas procesu coachingu lub ode mnie jako coacha.
2. Nie będę udzielać obecnym ani potencjalnym klientom informacji lub rad, o których wiem lub podejrzewam, że są mylne lub nieprawdziwe.
3. Będę mieć z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty. Będę przestrzegać wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji coachingu.
4. Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie uważnie wyjaśnię i będę starać się zapewnić, by mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunki kontraktu lub umowy dotyczącej coachingu.
5. Będę odpowiedzialny/a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wrażliwych na kulturę granic decydujących o potencjalnym kontakcie fizycznym z klientem lub sponsorem.
6. Nie będę mieć kontaktów seksualnych z jakimkolwiek bieżącym klientem lub sponsorem.
7. Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będę czujny/a na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.
8. Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli uznam, że klient lub sponsor byliby lepiej obsługiwani przez innego coacha lub inne środki.
9. Będę zalecać klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy uznam to za odpowiednie lub konieczne.

Sekcja 4: Poufność/Prywatność
Jako coach:

1. Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta i sponsora. Będę posiadać jasną umowę lub kontrakt przed przekazaniem informacji osobom trzecim, chyba że będzie wymagało tego prawo.
2. Będę posiadał jasno określone umową warunki, na jakich informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.
3. Działając jako trener dla uczących się coachów, wyjaśnię im zasady polityki poufności.
4. Zarządzając coachami lub innymi osobami, którzy w moim imieniu świadczą usługi klientom i sponsorom za wynagrodzeniem lub bezpłatnie, zapewnię przestrzeganie Części 2, Sekcji 4: Poufność/Prywatność oraz pozostałych zapisów Kodeksu etycznego ICF, które będą miały zastosowanie.
Część Trzecia: Zobowiązania Etyczne ICF

Jako Profesjonalny Coach, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się uznawać moje etyczne i prawne zobowiązania w stosunku do moich klientów i sponsorów, kolegów i ogólnie do społeczeństwa. Ślubuję przestrzegać Kodeksu Etycznego ICF i stosować te standardy w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem. Jeśli złamię niniejsze Zobowiązanie Etyczne lub którąkolwiek część Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się iż ICF może według własnego uznania uznać mnie odpowiedzialnym za to zachowanie. Ponadto zgadzam się, iż moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek wykroczenia może obejmować sankcje, takie jak utratę mojego członkostwa w ICF lub mojej akredytacji ICF.
I. Według badania przeprowadzonego pod koniec 2008 r. przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

1. pewność siebie (80%)
2. związki (73%)
3. kompetencje komunikacyjne (72%)
4. kompetencje interpersonalne (71%)
5. wydajność w pracy (70%)
6. równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
7. zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
8. rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
9. organizacja życia osobistego (61%)
10. zarządzanie firmą (61%)
11. zarządzanie czasem (57%)
12. efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej
zwrot z inwestycji,
prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.
(źródło: badanie Pricewaterhouse Coopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009)
źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009
II. Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych,
główne korzyści z coachingu dla osoby to:

1. poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
2. podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
3. pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
4. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
5. rozwój samoświadomości (42%)
6. wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
7. lepsze rozumienie roli i celów (37%)
8. korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

główne korzyści z coachingu dla organizacji, firmy to:

1. pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
2. wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
3. wzrost wydajności organizacji (69%)
4. podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
5. wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
6. ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
7. wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)
źródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm
Rekordowy zwrot z inwestycji w coaching (ROI) i skutecznośc coachingu a szkoleń według firm z list rankingowych magazynu Fortune
Na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), The Economic Times przedstawił raport o tym, że dzięki coachingowi w firmach, ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:
- o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
- o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
- o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy .
Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500 (lista opracowywana i publikowana przez magazyn Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%.
źródło:Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)
Coaching a szkolenia
Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.
źródło: Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)
USŁUGI SZKOLENIOWE

 Dla firm, w których istnieje potrzeba:
 • uzyskania lepszej jakości usług i produktów lub zwiększenia efektywności sprzedaży,
 • optymalizacji wykorzystania posiadanego potencjału i zasobów,
 • rozwoju współpracy wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wypracowania planów działania lub strategii osiągania celów przez poszczególne zespoły lub jednostki.
 
OBSZARY PRACY Z KLIENTEM
 • efektywne przywództwo,
 • efektywny zespół,
 • efektywna komunikacja,
 • efektywne zarządzanie czasem,
 • efektywna sprzedaż.

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY
 • ustalenie celu Klienta,
 • uzgodnienie warunków współpracy,
 • analiza potrzeb Klienta,
 • ustalenie harmonogramu i szczegółów działań,
 • realizacja projektu szkoleniowego,
 • ewaluacja zrealizowanego projektu szkoleniowego.

FORMY PRACY

 • Warsztaty umiejętności biznesowych - warsztaty, podczas których uczestnicy rozwijają konkretne kompetencje biznesowe podczas pracy indywidualnej i grupowej w oparciu o ćwiczenia, symulacje, wyciąganie wniosków, wymianę doświadczeń.
 • Warsztaty uczenia się przez działanie - warsztaty, podczas których każdy z uczestników wypracowuje  konkretne usprawnienia dotyczące jego indywidualnej pracy w wybranym obszarze korzystając z pytań i doświadczeń innych uczestników.
 • Coaching zespołu –warsztaty, podczas których uczestnicy wzmacniają współpracę i zaangażowanie w zespole, rozwiązują bieżące problemy zespołu i wypracowują konkretne usprawnienia i działania zdążające do realizacji celów zespołowych.
 • Indywidualny coaching biznesowy – warsztaty, podczas których uczestnik pracuje nad realizacją ustalonego celu,  rozwija konkretne kompetencje biznesowe.
Jak opanować chaos

Warsztaty pomagają wyłonić to co najważniejsze dla osobistej efektywności (te 20% działań, które przynoszą 80% efektów – w myśl zasady Pareto), zaplanować własne działania w taki sposób, aby były możliwe do wykonania oraz uzyskać pozytywną motywację do realizacji planów, czyli sprawić, aby „chciało się chcieć”. (Czas trwania – 1 dzień)
Jednodniowe praktyczne warsztaty przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób, których aktywność związana jest z wieloma dziedzinami życia zawodowego i prywatnego.

Istotą warsztatów nie jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania czasem, lecz wyłonienie, uporządkowanie i zaplanowanie tych indywidualnych działań, które przynoszą najlepsze efekty.

Czas trwania: od 9:00 do 15:30
Grupa: od 6 do 12 osób

Podczas warsztatów uczestnicy
 • otrzymują „w pigułce” wiedzę z zakresu zarządzania czasem (wyłącznie najistotniejsze elementy !!!) i uczą się jej praktycznego wykorzystania,
 • uczą się jak zminimalizować w codziennych działaniach czynnik braku dyscypliny, czyli co zrobić, aby „samo się chciało”,
 • odnajdują i określają własne (nie zapożyczone od innych) cele i priorytety,
 • przygotowują zarys planu długoterminowego,
 • przygotowują indywidualny skuteczny plan działań na najbliższy tydzień.


Korzyści dla uczestnika

 • praktyczna umiejętność określania własnych priorytetów i przygotowywania planów,
 • efektywne wykorzystanie czasu,
 • pozytywna motywacja do realizacji krótko- i długoterminowych planów,
 • poprawa skuteczności realizacji planów,
 • zwiększenie satysfakcji z pracy zawodowej i życia prywatnego.

Organizacja dnia szkoleniowego:
w trakcie zajęć dwie przerwy kawowe i przerwa na lunch

Cena:  400,- PLN netto
Kraków: jesień 2017
Katowice
Lokalizacja

Skuteczna komunikacja z pracownikami

Warsztaty prezentują komunikację prostą, bezpośrednią, pomagającą zwiększać efektywność codziennej pracy. Pokazują w jaki sposób skutecznie i jednoznacznie zlecać zadania, kontrolować ich realizację, jak na co dzień przekazywać pracownikom ocenę ich pracy (zarówno pozytywną, jak i negatywną), czyli jak poprzez komunikację wspomagać realizację zadań i zwiększać zaangażowanie pracowników. (Czas trwania – 4 godz.)
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla przedsiębiorców i menedżerów, czyli osób, które zarządzają pracą innych ludzi.
Czas trwania: od 9:00 do 13:30
Grupa: od 6 do 12 osób
 
Korzyści dla uczestnika
 • usprawnienie realizacji zadań,
 • zmniejszenie ilości problemów związanych z kontrolą realizacji zadań,
 • więcej czasu na planowanie i inne obowiązki związane z zarządzaniem.

Podczas warsztatów uczestnicy
 • uczą się w jaki sposób delegować zadania i jak kontrolować ich realizację,
 • poznają efekty codziennej, właściwej i niewłaściwej oceny pracownika,
 • dowiadują się w jaki sposób przekazywać pozytywną i negatywną ocenę, aby budować zaangażowanie pracowników i swój autorytet,
 • ćwiczą przekazywanie informacji zwrotnej w codziennie spotykanych sytuacjach.
 

Organizacja dnia szkoleniowego:
2 przerwy kawowe

Cena: 260,- PLN netto
Kraków: jesień 2017
Katowice
 
Dokładna lokalizacja:
- Wygodny dojazd, bezpłatny parking
- Dojazd komunikacją miejską:
   linie tramwajowe 9, 11, 20, 50 (przystanek Lipska. ok. 300 m)
   linie autobusowe 123, 125, 127, 158, 174, 178, 185, 221, 278, 605 (przystanki Saska, Stoczniowców, Lipska)

 

Na pytania i zgłoszenia zazwyczaj odpowiadamy w ciągu trzech dni roboczych.

Jeżeli zgłoszą Państwo zamiar uczestnictwa w szkoleniu lub warsztatach, prześlemy mailem odpowiedni formularz, w którym poprosimy o dane potrzebne do realizacji zamawianej usługi i wystawienia faktury VAT. Prześlemy także wszelkie informacje dotyczące kwestii formalnych, takich jak płatność, możliwość rezygnacji itp.

Zapraszamy do kontaktu.


Specyfika budowania zespołów w strukturach IT

W powszechnej opinii, budowanie efektywnego zespołu w strukturach IT jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Szkolenie pokazuje na czym polegają te trudności, uczy także jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać.
Przeznaczenie: dla menedżerów, liderów, osób budujących zespoły w strukturach IT lub nimi zarządzających.
Czas trwania: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Cele:
 • usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy o zespołach działających w strukturach IT
 • poznanie trudności pojawiających się podczas budowania i zarządzania zespołami w IT
 • przedstawienie sposobów zapobiegania problemom i radzenia sobie z już zaistniałymi
 • przećwiczenie umiejętności o szczególnym znaczeniu dla budowania zespołu IT i zarządzania nim
Metody pracy:
wykład interaktywny, dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia, symulacje.
Korzyści dla firmy:
Podniesienie efektywności zespołów i jakości świadczonej przez nie pracy.
Udoskonalenie jakości współpracy w zespołach.
Korzyści dla uczestnika:
Podniesienie poziomu umiejętności związanych z budowaniem zespołu IT
Rozwinięcie umiejętności zwiększania budowania zaufania i zaangażowania
Udoskonalenie umiejętności zarządzania zespołem.

Program szkolenia
1.Rodzaje zespołów w strukturach IT
2.Oczekiwania wobec zespołów IT
3.Konfrontacja cech rzeczywistych zespołów IT z modelem PERFORM
– cel i wartości
– empowerment
– relacje i komunikacja
– elastyczność
– optymalny poziom wydajności
– uznanie i wdzięczność
– morale
4.Model ról zespołowych a role w zespołach IT
5.Trudności pojawiające się na poszczególnych etapach rozwoju zespołu IT
– formowania się
– ścierania się
– normowania
– działania
6.Kluczowe umiejętności w procesie budowania zespołu w strukturach IT
– budowanie zaufania i zwiększanie wpływu przywódcy/lidera
– porozumiewanie się z zespołem
– rozmawianie o celach i wartościach
– wykorzystanie indywidualnych zasobów członków zespołu
– podejmowanie decyzji w zespole
– radzenie sobie z konfliktami interpersonalnymi i merytorycznymi
– udzielanie informacji zwrotnej, docenianie
– dzielenie się przywództwem
– właściwe korzystanie z poszczególnych stylów przywództwa sytuacyjnego
– dbanie o równowagę ról zespołowych

Organizacja dnia szkoleniowego:
zajęcia w godzinach od 9:00 do 17:00 w trakcie zajęć dwie przerwy kawowe i przerwa na lunch

Cena: 1390,- PLN netto*
Kraków: jesień 2017
Wrocław:
 

Komunikacja i relacje interpersonalne pomiędzy informatykami a osobami spoza IT

Komunikacja między informatykami a osobami spoza IT często bywa niezadowalająca dla obu stron, a idące za tym relacje interpersonalne nierzadko odbiegają od ideału. Szkolenie pokazuje przyczyny tych trudności oraz prezentuje drogi prowadzące do skutecznego porozumienia się i budowania zdrowej współpracy.
Szkolenie bazuje na wielu latach doświadczeń pracy w działach IT i z klientami działów IT, w firmach różnych branż i wielkości. Uwzględnia specyfikę zawodu informatyka i potrzeby pracowników organizacji.

Przeznaczenie: dla informatyków i innych pracowników struktur IT.
Czas trwania: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Podczas zajęć uczestnicy:
 • poznają przyczyny problemu,
 • dowiedzą się, jak wygląda dobra komunikacja,
 • poznają bariery komunikacyjne specyficzne dla stosunków IT – nie IT
 • poznają świadome i nieświadome elementy komunikacji IT – nie IT,
 • dowiedzą się jak należy przygotować się do rozmowy i jak ją skutecznie prowadzić,
 • przećwiczą istotne elementy komunikacji.
Metody pracy:
wykład, dyskusja, praca w grupach, analiza studium przypadku, ćwiczenia praktyczne.
Korzyści dla firmy:
Poprawa relacji interpersonalnych oraz jakości współpracy między zespołami i pracownikami struktur IT a pracownikami spoza IT, a także klientami zewnętrznymi.
Korzyści dla uczestnika:
Uzyskanie większej swobody komunikacyjnej oraz podniesienie efektywności komunikacji z osobami spoza IT.

Program szkolenia
1. Wprowadzenie do tematyki warsztatów
– trudności i obawy związane z komunikacją informatyk – osoby z innych działów
2. Przyczyny zjawiska
– wpływ stereotypu informatyka na komunikację i relacje
– środowisko pracy informatyka i specyfika zawodu,
– rola informatyka w organizacji i jej wpływ na komunikację.
3. Proces komunikacji (w odniesieniu do komunikacji IT – nie IT)
– model komunikacyjny: od źródła do celu i z powrotem
– poziomy komunikacji: świadomy i nieświadomy
4. Bariery komunikacyjne:
– główne błędy i blokady komunikacji
– bariery specyficzne w komunikacji IT- inne działy organizacji
– działania pogłębiające problem
– efekty barier komunikacyjnych
5. Zasady skutecznej komunikacji
6. Redukcja uprzedzeń (zawiera ćwiczenia)
– sposoby radzenia sobie z uprzedzeniami
– wytworzenie pozytywnych schematów
7. Współpraca zamiast rywalizacji (zawiera ćwiczenia)
– cele współpracy
– role współpracowników
– pozytywne założenia
8. Słuchanie w odniesieniu do specyfiki środowiska (zawiera ćwiczenia)
– słuchanie jako umiejętność uniwersalna
– przeszkody w skutecznym słuchaniu
– słuchanie nastawione na uzyskanie konkretnych informacji
9. Treść i merytoryka przekazu (zawiera ćwiczenia)
– potrzeby i oczekiwania
– wybór istotnych informacji
– argumentacja
10. Sposób przekazu (zawiera ćwiczenia)
– język, sposób mówienia
– omawianie kwestii specjalistycznych
– informacja zwrotna
– podsumowania
– komunikacja niewerbalna
– czego unikać
– trudne sytuacje

Organizacja dnia szkoleniowego:
zajęcia w godzinach od 9:00 do 17:00 w trakcie zajęć dwie przerwy kawowe i przerwa na lunch

Cena: 1090,- PLN netto*
Kraków:
Wrocław:
 
*Rabaty:
10% – dla firm zgłaszających 2 osoby
20% – dla firm zgłaszających od 3 do 5 osób
40% – dla firm zgłaszających więcej niż 5 osób

Uwaga:
Szkolenia mogą zostać zrealizowane w formie zamkniętej w różnych miastach Polski.
Ceny szkoleń zamkniętych są kalkulowane indywidualnie.Na pytania i zgłoszenia zazwyczaj odpowiadamy w ciągu trzech dni roboczych.

Jeżeli zgłoszą Państwo zamiar uczestnictwa w szkoleniu lub warsztatach, prześlemy mailem odpowiedni formularz, w którym poprosimy o dane potrzebne do realizacji zamawianej usługi i wystawienia faktury VAT. Prześlemy także wszelkie informacje dotyczące kwestii formalnych, takich jak płatność, możliwość rezygnacji itp.

Zapraszamy do kontaktu.
Warsztaty twórczego myślenia i pomysłowości

czyli gimnastyka dla intelektu i wyobraźni
„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy” (A. Einstein)
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich (niezależnie od wykształcenia i doświadczenia), którzy poszukują pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. Celem zajęć jest pobudzanie i rozwijanie naturalnego dla każdego człowieka twórczego myślenia. Przećwiczone podczas warsztatów techniki będą pomocne przy rozwiązywaniu codziennie napotykanych problemów (np. organizacyjnych, marketingowych, technicznych, czy tych z życia społecznego lub prywatnego), a wygenerowane w trakcie zajęć pomysły mogą zostać wykorzystane przez uczestników w rzeczywistości.
Czas trwania: od 17:00 do 20:15
Grupa: od 6 do 12 osób

Celem warsztatów jest pobudzanie i rozwijanie twórczego myślenia, przy użyciu technik propagowanych przez polskich (i nie tylko polskich) naukowców – ekspertów w dziedzinie poszukiwania nowych rozwiązań.
W atmosferze zabawy i podczas rozwiązywania krótkich hipotetycznych lub rzeczywistych zadań, uczestnicy uczą się wykorzystywać swoje naturalne twórcze możliwości, na co dzień hamowane przez szereg czynników cywilizacyjnych, intelektualnych i społecznych.
Natychmiastowe wynalazki, nowe odkrycia oraz niepowtarzalne rozwiązania wszystkich napotykanych problemów, to efekty, których nie należy się spodziewać po uczestnictwie w warsztatach. Jednak poznanie konkretnych technik i zaangażowanie się w ćwiczenia grupowe będą owocowały poszerzeniem własnej pomysłowości w dowolnej dziedzinie życia zawodowego i prywatnego, a powstałe w trakcie warsztatów pomysły, będą mogły być wykorzystane przez uczestników w rzeczywistości.
Poszczególne warsztaty zawierają różne zestawy ćwiczeń nawiązujących do różnych technik, można więc brać w nich udział wielokrotnie.

Program warsztatów:
 • Krótkie wprowadzenie w metodologię twórczego rozwiązywania problemów.
 • Ćwiczenia na rozgrzewkę
 • Omówienie konkretnej techniki lub technik.
 • Ćwiczenia związane z prezentowaną techniką.
 • Zastosowanie poznanych technik do wybranego problemu lub zadania.

Poznawane podczas warsztatów techniki
 • należą do różnych faz rozwiązywania problemu – od jego dostrzeżenia, zrozumienia i sformułowania, po wytworzenie pomysłów i wybranie rozwiązania,
 • należą do różnych grup operacji intelektualnych np. abstrahowania, kojarzenia, dedukowania, indukowania, metaforyzowania, transformowania.

Cena: 100 zł netto (123 zł brutto)
Kraków:
Na życzenie Klientów warsztaty mogą odbywać się w innych niż podane terminach, zarówno w dzień powszedni, jak i w weekend.Na pytania i zgłoszenia zazwyczaj odpowiadamy w ciągu trzech dni roboczych.

Jeżeli zgłoszą Państwo zamiar uczestnictwa w szkoleniu lub warsztatach, prześlemy mailem odpowiedni formularz, w którym poprosimy o dane potrzebne do realizacji zamawianej usługi i wystawienia faktury VAT. Prześlemy także wszelkie informacje dotyczące kwestii formalnych, takich jak płatność, możliwość rezygnacji itp.

Zapraszamy do kontaktu.
Cele działania firmy VOLUNTAS

Zwiększenie efektywności pracy, jakości oferowanych usług i produktów oraz skuteczności działań prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Zwiększenie efektywności współpracy i komunikacji pomiędzy biznesem a działami IT.

Zwiększenie efektywności zarządzania, komunikacji i organizacji własnej przedsiebiorców.

Zwiększenie efektywności działań prowadzonych przez klientów indywidualnych w życiu prywatnym i zawodowym.
Charakterystyka usług
 • realizacja celów poprzez rozwój komunikacji, współpracy, organizacji własnej i twórczego myślenia,
 • rodzaj i zakres usług ustalany z Klientem,
 • przekazywanie sprawdzonej wiedzy i skutecznych metod,
 • nastawienie na działanie,
 • koncentracja na działaniach prostych i efektywnych.
Justyna Pyrcz

Coach, trener, przedsiębiorca. Prowadzi coaching grupowy i indywidualny, szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności biznesowych, rozwoju efektywności własnej, efektywności komunikacji, współpracy i organizacji.
 
Ukończyła studia podyplomowe Psychologia w biznesie w Krakowskiej Szkole Biznesu UE oraz Coach i trener - partner w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie,  program szkoleniowy Erickson College International Coaching Team Thinking & Team Innovation, warsztaty z Racjonalnej Terapii Zachowań i szereg innych.
 
Absolwentka informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez wiele lat związana z IT. Pracując w strukturach różnych przedsiębiorstw i organizacji zdobywała m.in. doświadczenie budowania współpracy z firmami zewnętrznymi oraz wewnątrz firmy.
 
 
tel.
e-mail:
605 448 909
justyna.pyrcz@voluntas.pl
szkolenie@voluntas.pl
Zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych w Krakowie: na Kazimierzu, w Podgórzu, Śródmieściu i Czyżynach oraz w siedzibach firm klientów lub w lokalach zewnętrznych na terenie innych miast Polski.
 
Coaching może się odbywać także za pośrednictwem Skype'a.

Dane firmy
Justyna Pyrcz VOLUNTAS
ul. Łuczyńskiego 3
30-427 Kraków
NIP: PL6761328415
REGON: 122917899
Konto: 76 2490 0005 0000 4530 5528 7938